Stadgar & Policys

Stadgar

Föreningens stadgar redogör för gällande regler och förhållningssätt, liksom vilka skyldigheter och rättigheter de boende har i föreningen. Bostadsrättsföreningen Ormesta Parks gällande stadgar hittar du nedan.

Stadgarna har blivit reviderade och accepterade i samband med årsstämman i början av 2019. 
Stadgar Ormesta Park 1 rev.3

Utomhuspolicy

Föreningens policy för utomhusmiljö syftar till att skapa en standard och enhetlighet inom föreningen. Med hjälp av policyn blir det tydligt för medlemmarna vad som får ändras i utomhusmiljön, men alla byggnationer ska alltid anmälas till styrelsen för bedömning.

För att genomföra en förändring som inte regleras av denna policy krävs skriftligt godkännande från styrelsen. Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär endast nyttjanderätt av allting utanför bostadens väggar och utomhusmiljön ägs således av föreningen, inte av den enskilda bostadsrättsinnehavaren. Policyn för utomhusmiljön hittar du här:
Policy för utomhusmiljö Ormesta Park revision nr 10

Arbetsordning för styrelsen

Föreningens styrelse arbetar utifrån en framtagen arbetsordning, som du kan hitta här:
Arbetsordning för styrelsen