Stadgar & Policys

Stadgar

Föreningens stadgar redogör för gällande regler och förhållningssätt, liksom vilka skyldigheter och rättigheter de boende har i föreningen. Bostadsrättsföreningen Ormesta Parks gällande stadgar hittar du nedan.

Stadgar har blivit reviderade och accepterade i samband med årsstämman i början av 2019. 
Stadgar rev2 2020

Utomhuspolicy

Föreningens policy för utomhusmiljö syftar till att skapa en standard och enhetlighet inom föreningen. Med hjälp av policyn blir det tydligt för medlemmarna vad som får ändras i utomhusmiljön, men byggnationer enligt policy ska fortsatt anmälas till styrelsen.
För att genomföra en förändring som inte regleras av denna policy krävs skriftligt godkännande från styrelsen. Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär endast nyttjanderätt av allting utanför bostadens väggar och utomhusmiljön ägs således av föreningen, inte av den enskilda bostadsrättsinnehavaren. Policyn för utomhusmiljön hittar du här:
Policy för utomhusmiljö – Brf Ormesta Park 1 – Revision 6

Arbetsordning för styrelsen

Föreningens styrelse arbetar utifrån en framtagen arbetsordning, som du kan hitta här:
Arbetsordning för styrelsen